Etika i integritet

Kao lider i jedna od najvećih domaćih kompanija, Delta Holding ima odgovornost da postavlja nove standarde u poslovanju i da svojim primerom podstiče razvoj i primenu najboljih poslovnih praksi. U svakom segmentu poslovanja, bilo da razvija postojeće poslove ili kreira nove prilike, Kompanijapokazuje jasnu opredeljenost da poštuje zakon i etička načela.

Kodeksom poslovne etike utvrđene su norme ponašanja kojima se olakšava donošenje odluka koje su društveno, profesionalno i organizaciono prihvatljive. Namenjen je svim zaposlenim licima, kao i licima angažovanim po osnovu posebnih ugovora u bilo kom delu Kompanije. Svaki zaposleni Delta Holdinga dužan je da se upozna sa odredbama ovog kodeksa. Kompanija se Kodeksom obavezuje na zaštitu prava zaposlenih poštujući sledeće norme:

  • Poštovanje različitosti
  • Sprečavanje zlostavljanja na radu
  • Pravo na zdrav radni prostori zaštitu na radu
  • Pravo na stručno usavršavanje
  • Pravo na zaradu
  • Poštovanje političkih prava zaposlenih
  • Zaštita ličnih informacija zaposlenih

Kodeksom se nameću i obaveze zaposlenima u cilju zaštite ugleda Kompanije. U tom smislu jasno se navodi da:

Lica odgovorna za vođenje Kompanije, zaposlena lica, kao i lica angažovana po posebnom ugovoru u bilo kom delu sistema odgovorna su da postupaju u najboljem interesu Kompanije, da svoju procenu zasnivaju na informacijama i mišljenjima stručnjaka i da poverene poslove obavljaju tako da interes Kompanije ne podrede ličnom interesu, niti da među njima izazovu sukob interesa. Pravila poslovne etike isključuju bilo kakvo nuđenje, davanje, obećavanje ili prihvatanje novca, stvari, prava, usluge, poklona veće vrednosti od vrednosti reklamnih proizvoda (50 evra) ili mogućnost uticaja drugog lica koje je u poslovnom odnosu sa Kompanijom.

Lica zaposlena u Kompaniji i svi oni koji na osnovu ugovora obavljaju neku delatnost u ime i za račun Kompanije dužni su da čuvaju poslovnu tajnu do koje su došli u toku obavljanja posla. Poslovnom tajnom smatra se svaka informacija čije bi neovlašćeno otkrivanje trećim licima moglo naneti štetu interesima Kompanije i njenih poslovnih partnera.

Kodeksom se definiše fer odnos sa kupcima, krajnjim korisnicima, dobavljačima, državnim službama, medijima i društvenom zajednicom koji podrazumeva uvažavanje i poštovanje njihovih potreba i interesa u svakodnevnom radu. Preporučuje se transparentna i otvorena komunikacija i pružanje istinitih i pravovremenih informacija svim stejkholderima.

Takođe, Etičkim kodeksem obuhvaćeno je i jačanje ekološke svesti zaposlenih i svih poslovnih partnera.

U 2014. godini delovi Etičkog kodeksa integrisani su u Ugovor o radu koji zaposleni potpisuju prilikom stupanja u radni odnos. Za sva pitanja u vezi sa etikom i integritetom zaposleni se mogu obratiti sektoru za ljudske resurse i stručnom saradniku za radno pravo.

Osim Etičkog kodeksa, a u cilju obezbeđenja poštovanja deset principa Globalnog dogovora Ujedinjenih nacija i standarda ISO 26000 kompanija je usvojila i Kodeks poslovnog ponašanja, Politiku društvene odgovornosti i Pro bono politiku. Ovim dokumentima potvrđena je opredeljenost Delta Holdinga da čuva životnu sredinu, spreči korupciju, štiti ljudska i radna prava i pomogne razvoju zajednice u kojoj posluje. Dokumenta su dostupnasvim zaposlenimana internom portalu .

Delta Holding na različite kreativne načine nastoji da edukuje i podseti zaposlene na ove norme. Tokom 2014. godine sprovedena je interna kampanja promocije kompanijskih vrednosti. Zaposleni su anonimnim glasanjem odabrali po troje koleginica i kolega čiji stavovi i ponašanje najbolje oslikavaju vrednosti kojima kompanija teži, i oni su imenovani za ambasadore inovativnosti, dostignuća i integriteta.