korporativno upravljanje naslov

Poslovanje Delta Holdinga utemeljeno je na primeni međunarodnih standarda, savremenih tehnologija i iskustava i znanja stručnih kadrova.

Model korporativnog upravljanja Kompanije, kao najširi kontrolni mehanizam, stimuliše ispravno i efikasno korišćenje korporativnih resursa.

Ovakva organizacija poslovanja omogućuje da se usklade interesi Kompanije i pojedinaca, ispune strateški ciljevi i održi ravnoteža između ekonomskih i socijalnih potreba. Strateški ciljevi predstavljaju operacionalizaciju misije i vizije Delta Holdinga na nivo usvojenih pojedinačnih ciljeva i biznis planova svake članice sistema.

Kompanijom upravljaju stručnjaci sa značajnim profesionalnim iskustvom iz različitih oblasti, čime se postiže efektivno upravljanje, efikasan nadzor poslovanja i izvršenja funkcija i sagledavanje odluka sa svih aspekata.

Upravljačko telo čini Predsednik i 17 članova, od kojih su 9 žena i 8 muškaraca. U užem sastavu Bord direktora su Predsednik i 7 članova, 5 žena i 2 muškarca.

Bord direktora

Članovi borda direktora biraju se isključivo na osnovu kvalifikacija i postignutih rezultata u radu. Svi predstavnici Borda direktora imaju razvijenu svest o neophodnosti primene društveno odgovornih principa za razvoj Kompanije.

Osim strateških odluka koje se tiču finansijskog razvoja, investicija, prodaje kompanija, izlaska na nova tržišta i ulaska u nove poslove, upravljački odbor donosi i odluke o razvoju zaposlenih i ulaganju u društvenu zajednicu kroz ekološke i filantropske projekte. U ove odluke uključen je i Predsednik Kompanije.

Saradnjom sa međunarodnim poslovnim partnerima, članstvom u renomiranim svetskim organizacijama i učešćem na konferencijama o održivom razvoju u zemlji i inostranstvu, članovi Borda direktora kontinuirano se informišu o najboljim praksama i inicijativama vodećih svetskih organizacija u suočavanju sa izazovima u oblasti održivog razvoja.

U procesu korporativnog upravljanja održivim poslovanjem centralnu ulogu u kompaniji ima Sektor za strategiju i razvoj, koji prati realizaciju strateških planova i njihov uticaj na ekonomske rezultate, životnu sredinu, zadovoljstvo zaposlenih i razvoj društvene zajednice. Ovaj sektor zadužen je i za izradu izveštaja o održivom razvoju Kompanije. Menadžer za društvenu odgovornost odgovara Potpredsedniku za strategiju i razvoj i svoje poslove obavlja u saradnji sa menadžerima zaduženim za srodne oblasti (ekologiju, ljudske resurse, odnos sa dobavljačima, kupcima, kontrolu kvaliteta, realizaciju filantropskih aktivnosti). Menadžeri za pojedinačne oblasti održivog razvoja realizaciju aktivnosti dogovaraju i sa generalnim direktorima članica u kojima su zaposleni i spuštaju odluke do izvršnog nivoa.

Delta Holding redovno izveštava javnost o aktivnostima i rezultatima na polju održivog razvoja izdavanjem godišnjeg izveštajai na kvartalnim konferencijama za medije.Svi zainteresovani mogu redovno da se informišuo novostima iz Kompanije na sajtu Delta Holdinga i drugim digitalnim kanalima.

Procena rizika

Na godišnjem nivou, Bord direktora procenjuje rizike i identifikuje kritične tačke u odnosu na trenutnu situaciju u internom i tržišnom okruženju, kao i u odnosu na predviđene promene u privrednom i društvenom ambijentu.

Strateški rizici predstavljaju sve vrste nepovoljnih događaja i okolnosti (internih i eksternih) koji mogu negativno da utiču pre svega na ostvarenje osnovnih/strateških ciljeva Kompanije, a u krajnjem slučaju i na njen opstanak.

tabela rizici

Prilikom identifikovanja rizika, procenjuje se njegov značaj za ostvarenje strateških ciljeva i poslovanje. Shodno metodologiji interne revizije, značaj određenog rizika, kao i verovatnoća njegovog nastanka, može se kategorizovati na pet nivoa. Vremenski okvir za posmatranje verovatnoće je 12 meseci.

Da bi Kompanija iskoristila svoje snage i šanse, otklonila slabosti i umanjila negativne efekte predviđenih rizika, svake godine radi se revizija poslovne strategije i strategije održivog razvoja.

stratesko planiranje

Revizija petogodišnjeg strateškog plana sprovodi se jednom godišnje, na strateškim radionicama koje se organizuju u svim sektorima i organizacionim jedinicama. U radionicama učestvuju menadžeri svih nivoa upravljanja koji poznaju makroekonomsku situaciju i mogu da predvide tržišna zbivanja, i zaposleni koji svakodnevno i neposredno komuniciraju sa stejkholderima i najbolje poznaju njihove potrebe.

Ovakav pristup obezbeđuje da svi članovi tima znaju i razumeju strateške odluke, čime je i sprovođenje lakše. Strateške planove na kraju usvaja Bord direktora na čelu sa Predsednikom. Po završetku celog procesa, svi zaposleni imaju jasniju sliku kako će se kompanija razvijati u narednih pet godina.

Prema revidiranim strateškim planovima, Kompanija će u narednom petogodišnjem periodu investirati u:

  • Izgradnju poslovnih prostora, hotela i šoping-molova
  • Razvoj stočarstva- svinjarstva
  • Razvoj plastenika i povrtarskih kultura
  • Proizvodnju novih vrsta klupskih jabuka
  • Proširenje sistema navodnjavanja
  • Alternativne vidove energije
  • Širenje distributivne mreže u zemlji i inostranstvu
  • Edukaciju zaposlenih u zemlji i inostranstvu
  • Izgradnju druge zadužbine – Centra za sport i rehabilitaciju osoba sa invaliditetom

Bord direktora sastaje se jednom nedeljno radi razmene najvažnijih informacija iz poslovanja. Jednom mesečno, a po potrebi i češće, održavaju se kolegijumi na nivouposlovnih jedinica/sektora, na kojima se detaljno razmatra realizacija planova i postignuti rezultati.

Članice i zajednički sektori organizuju kvartalne kolegijume na kojima razmenjuju informacije iz različitih segmenata poslovanja i okruženja i dele iskustva, što je neophodno zbog velike diversifikovanosti poslovanja.

Početkom svake godine održava se veliki godišnji kolegijum na kome se sumiraju rezultati iz prethodne godine i predstavljaju planovi za narednu. Ovom kolegijumu prisustvuju svi nivoi menadžmenta i određen broj izvršilaca iz svih članica i sektora kompanije. Zaposlenima koji nisu u mogućnosti da prisustvuju najvažnije informacije prenose se posredstvom internog portala.