Stejkholderi

Stejkholderi Delta Holdinga su:

 • Zaposleni
 • Kupci
 • Dobavljači
 • Izvođači radova na građevinskim projektima
 • Zakupci u šoping-molovima i poslovnim apartmanima
 • Banke
 • Nevladine organizacije
 • Obrazovne ustanove
 • Mediji

Zaposleni svoje mišljenje o razvoju kompanije i stepen zadovoljstvau radu predstavljaju na strateškim radionicama, u direktnom kontaktu sa neposrednim rukovodiocima, srednjim i višim menadžmentom.

Slanjem poruke na mail adresu mojemisljenje@deltaholding.rs ili u razgovoru sa licima određenim za podršku u okviru programa Otvorena vrata zaposleni takođe mogu da daju različite predloge, sugestije i komentare. Sektor za ljudske organizuje Otvorena vrata svakog poslednjeg dana u mesecu.

Menadžeri izaposleni u su stalnom kontaktu sa eksternim stejkholderima, čije zadovoljstvo prate i ispituju uz pomoć pripremljenih intervjua i anketa, na redovnim sastancima i posredstvom kompanijskih kanala komunikacije: web sajtova na kojima su istaknute mejl adrese, Call centara i društvenih mreža. Njihovo mišljenje integriše se u svakodnevno odlučivanje.

aspekti naslov

Prioritetne aktivnosti na polju održivog razvoja definisane su na strateškim radionicama posvećenim razvoju ekologije, zaposlenih, kvaliteta i bezbednosti proizvoda, odnosa sa potrošačima i dobavljačima i društvenom zajednicom. Na ovim radionicama učestvovale su kolege iz svih članica Delta Holdinga. Sve oblasti objedinjene su u Strategiji održivog razvoja koju je Bord direktora usvojio zajedno sa Biznis strategijom.

U toku godine sprovedeno je i rangiranje pojedinih društveno odgovornih tema prema značaju za poslovanje kompanije. Bord direktora, menadžeri i zaposleni ocenili su planirane aktivnosti prema:

 • uticaju na ekonomske rezultate
 • usaglašenošću sa zakonom
 • usaglašenošću sa internim pravilima i kodeksom ponašanja
 • usaglašenošću sa Biznis strategijom
 • uticaju na zdravlje i bezbednost
 • uticaju na životnu sredinu
 • značaju za reputaciju

Nakon internog ispitivanja 19 društveno odgovornih aspekata izdvojili su se po značaju za budući razvoj kompanije. Upitnik je zatim poslat na više od 100 adresa eksternih stejkholdera, sa molbom da daju svoje mišljenje o značaju aspekata za razvoj njihovog poslovanja i društvene zajednice u celini. U ispitivanje su bili uključeni kupci, dobavljači, izvođači radova, banke, mediji, nevladine organizacije, obrazovne ustanove sa kojima članice Kompanije ostvaruju dugoročnu saradnju i na koje poslovanje Kompanije može imati najveći uticaj. Na osnovu internog i eksternog ispitivanja dobijeni su sledeći rezultati:

aspekti grafik

Na osnovu rezultata ispitivanja mišljenja svih strana zainteresovanih za poslovanje Delta Holdinga proizilazi da je ulaganje u razvoj zdravih i kvalitetnih proizvoda najvažnije za održivi razvoj Kompanije, stejkholdera i zajednice u celini.

Svi navedeni apekti i rezultati postignuti na ovim poljima biće predstavljeni u poglavljima Tržišna odgovornost, Ekologija, Ljudski resursi i Ulaganje u društvenu zajednicu putem filantropskih aktivnosti čiji je nosilac Delta Fondacija.