Razvoj zaposlenih

Pravilan odabir kadrova, njihov lični i profesionalni razvoj, motivacija i zadovoljstvo zadaci su Sektora za ljudske resurse koji vodi zaposlene ka ostvarenju vizije, misije, ciljeva i vrednosti kompanije.

Ove aktivnosti Sektor za ljudske resurse Delta Holdinga ostvaruje kroz tri odeljenja:

 • regrutacija i selekcija
 • edukacija i razvoj
 • radno pravo

Regrutacija i selekcija

Proces regrutacije polazna je tačka u ostvarenju planova i ciljeva kompanije. Zato Tim za regrutaciju i selekciju bira kandidate koji su:

 • Potencijali – postižu Izvrsnost
 • Sigurni u sebe – obezbeđuju Integritet
 • Kreativne – donose Inovativnost
 • Ambiciozne – imaju Dostignuća
 • Timski orijentisane – jer je Briga o ljudima temelj kompanijskog uspeha

U 2014. godini zaposleno je 454 novih kolega, a zahvaljujući razvijenom sistemu interne selekcije 108 kolega dobilo je priliku da unapređuje svoje veštine i znanja i iskoristi potencijale kroz rad u drugoj članici Delta Holdinga. Svi zaposleni kojima je ponuđena promena radnog mesta dobili su zvanični dokument sa detaljnim uslovima, zakonom predviđen rok za izjašnjenje od 8 dana i Aneks ugovora o radu.

Tokom godine Kompaniju je napustio 301 zaposleni.

Zbog potreba posla tokom godine otvoreno je 155 pozicija. Najveći broj formiran je u okviru kompanija Delta Agrar, usled širenja biznisa na inostrano tržište i povećanog obima posla i Delta Transportog Sistema, zbog naglog rasta poslova domaćeg i međunarodnog transporta.

82 str tabela Fluktuacija zaposlenih 1 tabela

82 str tabela Fluktuacija zaposlenih 2 tabela

Nakon prodaje poslova osiguranja i delova sportskog i modnog biznisa određeni broj zaposlenih Delta Holdinga angažovan je kod novih vlasnika tih biznisa. Utoliko je i ukupan broj zaposlenih smanjen u odnosu na 2013. godinu.

Ukupan broj zaposlenih i radno angažovanih na dan 31.12.2014. godini iznosio je 4.433.

U pojedinim mesecima Delta Holding angažuje i više od 5.000 ljudi, jer se zbog sezonskih poslova angažuje dodatna radna snaga.

83 str tabela broj zaposlenih na dan

84 str tabela kvalifikaciona struktura zaposlenih

Program Mladi lideri

Delta Holding od 2012. godine sprovodi program Mladi lideri, inovativni projekat u oblasti zapošljavanja mladih talentovanih ljudi, bez prethodnog radnog iskustva. U prve dve generacije angažovano je po 20 Mladih lidera.

Na konkurs za treću generaciju Mladih lidera, koji je raspisan 2014. godine, prijavila su se 4.624 kandidata. Zbog velikog interesovanja, doneta je odluka da se program proširi, pa je zaposleno 30 motivisanih mladih ljudi, spremnih da uče, razvijaju svoju karijeru i unaprede poslovanje kompanije.

Program predviđa da Mladi lideri tokom godinu dana upoznaju poslove i procese u tri ili četiri različita sektora Delta Holdinga i tako steknu kompletnu sliku o poslovanju kompanije. Prilikom planiranja rotacija u obzir se uzimaju njihova usmerenja i sklonosti, i teži se kompromisu između potreba kompanije i interesovanja mladih kolega.

Osim mentorske podrške saradnika iz sektora u kojima obavljaju poslove, trećoj generaciji Mladih lidera dodeljeni su i posebni mentori – Mladi lideri prethodnih generacija.

Program Mladi lideri predstavljen je na internet stranici www.mladilideri.rs. Osim opštih informacija, sadrži i vesti o aktivnostima i blog sa utiscima i iskustvima Mladih lidera nove generacije i njihovih prethodnika.

Mladi lideri

Edukacija i razvoj

Tim za edukaciju i razvoj posvećen je radu na dva važna polja:

a) kreiranju podsticajne korporativne kulture, koja podržava kontinuirani rast i razvoj stručnosti i veština i koja omogućava izuzetna poslovna dostignuća

b) prepoznavanju potencijala na svim hijerahijskim nivoima

Strateški plan aktivnosti, koji je kreiran u 2014. godini, baziran je na rezultatima analize internih komunikacija i zadovoljstva zaposlenih. Istraživanje pod sloganom Vaše mišljenje nam je važno tokom januara i februara 2014. godine sprovedeno je u čitavoj kompaniji, pratila ga je interna kampanja, a učestvovalo je 69% zaposlenih.

Rezultati istraživanja pokazali su da je potrebno:

 • Približiti viziju, misiju i vrednosti Kompanije zaposlenima na svim hijerarhijskim nivoima
 • Kontinuirano ulagati u razvoj liderskih veština višeg i srednjeg menadžmenta
 • Razvijati osećaj pripadnosti Kompaniji kroz bolje informisanje i uključivanje svih hijerarhijskih nivoa u donošenje odluka
 • Dodatno motivisati zaposlene na nižim hijerarhijskim nivoima

Godišnji razgovori

Na imanjima Podunavlje, Topola i Kozara 2014. godine uvedeni su godišnji razgovori kroz koje je prošlo 44 zaposlenih (1,4%). Cilj Godišnjih razgovora je sistematsko unapređenje kvaliteta poslovanja kompanije kroz povezivanje biznis ciljeva sa ciljevima svakog pojedinca i njegovim potrebama za razvojem. Na ovaj način, kroz fokus na ličnu odgovornost i rast, zaposleni se dodatno motivišu da preuzmu odgovornost za unapređenje procesa. Takođe, gradi se kultura u kojoj je povratna informacija u vezi sa učinkom zaposlenih neophodna za kompanijski rast i razvoj.

Razvoj liderskih veština

Jedan od prioriteta u 2014. bio je razvoj liderskih veština. Sektor za ljudske resurse organizovao je brojne treninge na temu efektivnog liderstva za viši i srednji menadžment. Izdvajamo:

 • Trening Upravljanje promenama za top, viši i srednji menadžment
 • Treninzi za razvoj ličnog i timskog liderstva
 • Treninzi za osnaživanje komunikacije

Osim treninga, sproveden je i niz projekata u cilju razvoja i promovisanja liderstva i transfera znanja i informacija sa viših na niže pozicije u kompaniji. Najvažniji su: godišnji razgovori, mentorstvo, dobrodošlica za zaposlene.

Kompanijski potencijali

Tokom 2014. godine odabrani su mladi kompanijski potencijali za projekat Deltina budućnost. Selekcioni proces obuhvatao je preporuku rukovodioca na bazi postignutih rezultata i stručnih znanja, procenu kompatibilnosti između kompanijskih vrednosti i vrednosti pojedinca i proveru stepena razvijenosti targetiranih veština. Za 23 mlada kompanijska potencijala kreiran je razvojni program koji će biti realizovan tokom 2015 godine.

Zaposleni koji su ostvarili izuzetne rezultate, a nalaze se na poziciji višeg i srednjeg menadžmenta, tokom 2014. godine ocenjeni su metodom 360 stepeni. Za njih 39 identifikovane su jake strane i polja za razvoj.

Mentorstvo

Mentorstvo predstavlja veoma važnan oblik prenošenja znanja. Unutar kompanije mentorska podrška omogućena je zaposlenima koji menjaju poziciju i kolegama kojima su zbog potreba posla neophodna specifična znanja i veština.

Osim internog angažovanja, zaposleni Delta Holdinga kao mentori doprineli su i široj zajednici, intenzivno radeći sa studentima tokom čitave godine. Jedan menadžer je tokom 2014. godine učestvovao u projektu AMCHAMPS Američke privredne komore u Srbiji, dok su kroz selekciju za ovaj projekat za narednu godinu prošla dva mlada menadžera Delta Holdinga, koji će polaznicima programa deliti svoje znanje i iskustvo i pomagati im da razviju svoje talente.

Studentske prakse

Studenti na praksi upoznaju se sa radnim zadacima sektora i stiču konkretna znanja iz oblasti koju izučavaju na fakultetu ili vide kao buduće zanimanje. Kroz radnu praksu i projekte studenti se upoznaju sa kompanijom i obastima u kojima Delta posluje, a Kompanija uspostavlja kontakt sa mladim potencijalima za pozicije koje će se otvoriti u budućnosti.

Osim kroz radne prakse, Delta Holding intenzivno sarađuje sa fakultetima i srednjim školama i u okviru različitih projekata.

Dobrodošlica za novozaposlene

Cilj ovog projekta je da se svaki novozaposleni kolega kroz lični i direktan kontakt sa jednim od kompanijskih lidera na samom početku karijere upozna sa kompanijskom vizijom, misijom i vrednostima. Na ovaj način nove kolege od početka imaju uvid u širu sliku o ciljevima kompanije, kao i u ponašanja koja kompanija neguje na svom putu do cilja.

Najbolji radnik i Najbolji tim

Sektor za ljudske resurse pokrenuo je i projekat Najbolji radnik i Najbolji tim.

Na internom konkursu odabrani su ljudi u kompaniji koji su zahvaljujući svom radu, energiji i odgovornosti ostvarili najbolje rezultate u protekloj godini.

Kriterijumi za izbor Najradnika bili su:

 • Da kolega/koleginica radi na nemenadžerskoj poziciji
 • Merljivost (npr. najviše radnih sati, najmanje grešaka u radu i sl.)

Na osnovu ovih kriterijuma šestoro kolega iz različitih delova sistema (Agrar, Danubius, Kozara, Delta Motors, Delta DMD i Delta DTS) proglašeni su za najradnike.

najbolji radnik i radnica      

Za Najbolji tim godine konkurisali su različiti sektori iz svih članica Delta Holdinga, a u uži izbor ušla su četiri. Najtim biran je na osnovu:

 • Postignutih poslovnih rezultata
 • Vidljive posvećenosti zajedničkom cilju
 • Dobre komunikacije, tj. otvorene razmene ideja
 • Međusobne podrške, poverenja i poštovanja
 • Entuzijazma u vezi sa svojim poslom i kompanijom
 • Ponašanja članova tima u pogledu korporativnih vrednosti: izvrsnost, dostignuća, briga o ljudima, inovativnost, integritet

Za Najbolji tim 2014. godine proglašen je tim Delta Cityja.

Najbolji tim

Otvorena vrata, Moje mišljenje

U toku 2014. godine Sektor za ljudske resurse otvorio je dva dodatna kanala komunikacije sa kolegama:

 • Otvorena vrata (mogućnost zakazivanja sastanaka sa HR-om) i
 • Moje mišljenje (mejl adresa mojemisljenje@deltaholding.rs za predloge, sugestije, komentare)

Savetodavni rad zaposlenih u Sektoru za ljudske resurse dao je rezultate u vidu poboljšanja komunikacije između menadžera i njihovih saradnika, kao i između samih saradnika. Usvajanje novih funkcionalnijih uvida pozitivno je uticalo i na ličnu efektivnost pojedinaca. Naime, zaposleni su dobili:

 • Alate za rešavanje konfliktnih situacija u kojima su se našli
 • Pomoć da uvide na koji način ih njihove kolege vide
 • Podršku u adaptaciji na promene
 • Smernice za poboljšanje komunikacije
 • Omogućeno je razmatranje statusa i potencijala pojedinih zaposlenih
 • Poboljšani su uslovi rada

Uspostavljanjem ovih kanala Kompanija je pokazala da su joj važne potrebe zaposlenih, da želi da čuje i realizuje inicijative koje su u datom trenutku ostvarive.

Osim savetodavnih, sprovedene su i konkretne akcije prilagođavanja kompanijskog prostora.

Primer je akcija Biciklom do posla – obezbeđena su posebna mesta za bicikle zaposlenih na parkingu Delta Holdinga u cilju promocije zdravih navika i zaštite životne sredine.

Razvojni projekat za DMD

Kao nastavak istraživanja zadovoljstva zaposlenih, u poslednjem kvartalu 2014. godine Tim za edukaciju i razvoj razgovarao je sa zaposlenima iz Brendinga, Prodaje i Merchandising-a u kompaniji Delta DMD, kako bi definisao koji faktori utiču na stepen zadovoljstva u radu. Rezultat je akcioni plan podrške razvoju zaposlenih i povećanju njihovog zadovoljstva, koji će biti implementiran tokom 2015. godine.

Treninzi i edukacije

Kako bi razvijali svoja znanja i veštine u oblastima za koje su angažovani, zaposleni su tokom 2014. godine pohađali stručne treninge i edukacije u zemlji i inostranstvu. Stečena znanja omogućila su da se u poslovima kompanije primenjuju savremena dostignuća, a svakodnevne aktivnosti profesionalno i kvalitetno obavljaju.

Zaposleni su pohađali treninge iz oblasti računovodstva, revizije, transfernih cena, bezbednosti i zaštite na radu, bezbednosti lica i objekata, borbe protiv korupcije, upravljanja otpadima, upravljanja energetskom efikasnošću, izdavanja nekretnina, stvaranja poverenja kod kupaca, uzgoja voća, stočarstva itd.

91 str tabela obuke

Predavanja

U Delta Holdingu za sve zaposlene redovno se organizuju predavanja poznatih ličnosti, naučnika i priznatih eksperata. Teme su tokom 2014. godine bile raznovrsne:

 • Porazi su samo kratka odmorišta za buduće pobede, predavanje o Mihajlu Pupinu koje je održala Aleksandra Ninković Tašić
 • Kako doživeti stotu, predavanje prof. dr Branka Jakovljevića o značaju ishrane za dugovečnost i zdravlje
 • Građenje tima i preuzimanje odgovornosti u kriznim situacijama – o značaju timskog duha u postizanju najviših ciljeva govorio je Dragan Jaćimović
 • Temelj kapitala su ljudi, a ne novac, predavanje o globalnim svetskim promenama i njihovom uticaju na čoveka koje je održao prof. dr Ivo Šlaus
 • Vežbanje kao način života – o značaju vežbanja i fizičke aktivnosti u savremenom svetu govorio je prof. dr Vladimir Koprivica

Za ova predavanja tradicionalno vlada veliko interesovanje zaposlenih, koji na ovaj način proširuju opšta znanja i informišu se o društvenim temama od značaja za njihov privatni i poslovni život. Predavanju su otvorenog tipa, i svi zaposleni pozvani su da prisustvuju. U proseku prisustvuje oko 100 ljudi.

Interne komunikacije

Interne komunikacije predstavljaju novu poslovnu funkciju u Delta Holdingu, koja je na osnovu istraživanja zadovoljstva zaposlenih ustanovljena u julu 2014. godine. Interna komunikacija treba da omogući efikasniju razmenu informacija i ideja i na taj način čvrće poveže zaposlene i kompaniju. U tu svrhu kreirana je strategija interne komunikacije čiji je cilj čvrsto utemeljen i jasno definisan sistem internog komuniciranja u kome je svaki zaposleni brend ambasador, oseća pripadnost kompaniji i aktivno doprinosi njenom razvoju i unapređenju.

Jedna od najznačajnijih uloga interne komunikacije je da doprinese stvaranju okruženja u kome svaki zaposleni oseća da se njegovo zalaganje i rezultati rada cene i vrednuju. U 2014. pokrenuta je interna kampanja „Biramo ambasadore naših vrednosti“ koja promoviše korporativne vrednosti. Zaposleni su anonimnim glasanjem birali po troje koleginica i kolega čiji stavovi i ponašanje najbolje oslikavaju vrednosti kojima Kompanija teži. U 2014. godini imenovani su ambasadori izvrsnosti i inovativnosti.

U 2015. godini u nastavku kampanje biraće se ambasadori dostignuća, integriteta i brige o ljudima.

Beneficije i solidarna pomoć

Svim zaposlenima u Delta Holdingu, bez obzira da li su angažovani sa punim ili nepunim radnim vremenom, na određeno ili na neodređeno vreme, isplaćuje se solidarna pomoć u slučaju rođenja deteta, bolesti zaposlenog, bolesti člana uže porodice, smrti zaposlenog ili smrti člana uže porodice. Deci preminulih zaposlenih koja se nalaze na redovnom školovanju do završetka srednje škole isplaćuje se mesečna stipendija.

Delta Holding svake godine obezbeđuje poklone za Novu godinu deci zaposlenih uzrasta do 8 godina.

Za sve zaposlene u Delta Holdingu ugovoreno je kolektivno dodatno zdravstveno osiguranje za slučaj težih bolesti i hirurških intervencija, kao i kolektivno osiguranje od posledica nesrećnog slučaja (24h).

Nediskriminatorni principi i zaštita ljudskih prava

Kompanija je isključiva kada je diskriminacija bilo kog oblika u pitanju, pa tako i svaki konkursni tekst za prijem novozaposlenih u Kompaniji sadrži nediskriminatornu izjavu sledeće sadržine:

Svi kandidati koji su u procesu selekcije za radno mesto u Delta Holdingu tretiraće se ravnopravno. Lica koja traže zaposlenje neće biti neposredno niti posredno diskriminisana u odnosu na pol, jezik, rasu, boju kože, starost, trudnoću, zdravstveno stanje, nacionalnu pripadnost, veroispovest, bračni status, porodične obaveze, seksualno opredeljenje, političko ili drugo uverenje, socijalno poreklo, imovinsko stanje, članstvo u političkim organizacijama, sindikatima ili neko drugo lično svojstvo. Pravilo je da kandidat prilikom zapošljavanja ima najmanje 18 godina života. Cilj selekcije je da omogući Kompaniji da odabere kandidata koji po svojim kvalifikacijama, znanjima i kompetencama najviše odgovara zahtevima tražene pozicije.

95 str tabela rodna struktura zaposlenih

95 str tabela starosna struktura zaposlenih

Zaposleni su u obavezi da poštuju različitosti i u odnosu sa klijentima, kupcima, dobavljačima i drugim poslovnim partnerima.

U 2014. godini nije bilo prijavljenih slučajeva diskriminacije na radu.

Svi zaposleni uz Ugovor o radu dobijaju dokument sa pravima i obavezama u vezi sa zlostavljanjem na radu. Ni po ovom pitanju nije bilo prijava u 2014. godini.

U kompaniji ne postoji procesi ni pozicije na kojima bi moglo da dođe do prinudnog rada, ni do radnog angažovanja maloletnih osoba.

Dobavljači sa kojima Kompanija sarađuje su najvećim delom međunarodne kompanije koje poštuju principe zaštite ljudskih prava, ne dozvoljavaju zapošljavanje dece i prinudni rad. Domaće kompanije sa kojima Delta Holding sarađuje prema dostupnim informacijama takođe poštuju različitosti i posluju u skladu sa važećim zakonima koji izričito zabranjuju prinudni rad, zlostavljane na radu i iskorišćavanje dečijeg rada.

Kompanija dozvoljava sindikalno organizovanje i kolektivno udruživanje zaposlenih.

96 str tabela ucesce 2 tabela

96 str tabela ucesce 1 tabela

Zapošljavanje osoba sa invaliditetom

Osobe sa invaliditetom ravnopravni su članovi kolektiva Delta Holdinga. U Kompaniji vlada uverenje da osobe sa invaliditetom mogu i žele da rade i zato im se u tome pruža puna podrška.

Delta Holding godinama uspešno sarađuje sa organizacijom Forum mladih sa invaliditetom kako bi stvorila što bolje uslove za prijem novozaposlenih. Članovi Foruma pružaju stručne savete timovima kojima će se pridružiti osoba sa invaliditetom i drže predavanja na kojima zaposlene bliže upoznaju sa načinom komunikacije sa novim kolegama i mogućnostima i izazovima sa kojima se oni u svakodnevnom životu susreću. Dobra informisanost otklanja sve nedoumice i predrasude o sposobnostima osoba sa invaliditetom.

OSI

Dalju podršku u razvoju karijere i sticanju novih veština kolegama sa invaliditetom pruža Sektor za ljudske resurse. U Delta Holdingu je trenutno zaposleno 49 osoba sa invaliditetom.

Kompanija je usvojila i Bonton u komunikaciji sa osobama sa invaliditetom koji je svim zaposlenima dostupan na internom portalu.

Određivanje zarada

Zarada zaposlenih određuje se isključivo u skladu sa zahtevima radnog mesta. To znači da se rad koji zahteva isti stepen stručne spreme, istu odgovornost i radnu, intelektualnu i fizičku sposobnost isto vrednuje, bez obzira na pol ili bilo koje drugo lično svojstvo zaposlenog.

Zarada svih zaposlenih, uključujući i Bord direktora, sastoji se od:

 • zarade za obavljeni rad i vreme provedeno na radu
 • zarade po osnovu doprinosa zaposlenog poslovnom uspehu Kompanije (nagrade, bonusi i sl.)
 • drugih primanja po osnovu radnog odnosa, u skladu sa opštim aktom i ugovorom o radu Zarada za obavljeni rad i vreme provedeno na radu sastoji se od osnovne zarade, dela zarade za radni učinak i uvećane zarade.

Osnovnu zaradu određuje Predsednik kompanije ili direktor članice, u skladu sa Pravilnikom o radu. Ugovorom o radu menadžera i izvršioca može da se utvrdi osnovna zarada u većem iznosu od osnovne zarade utvrđene na osnovu elemenata iz opšteg akta, a na osnovu stepena stručne spreme, složenosti posla, odgovornosti poslova i uslova obavljanja poslova.

Osnovna zarada iskazuje se u nominalnoj bruto vrednosti ugovorom o radu i to za puno radno vreme i standardni radni učinak.

Zarada za radni učinak utvrđuje se na osnovu sledećih opštih elemenata radne uspešnosti:

 • ostvareni poslovi u odnosu na planirane
 • obim ostvarenih poslova
 • kvalitet obavljenog posla
 • odnos zaposlenog prema radnim obavezama
 • tačnost u obavljanju posla
 • radna i tehnološka disciplina
 • ostvareni poslovni rezultat za zaposlene u sektorima

Zarada se može uvećati do propisanog procenta u skladu sa odredbama opšteg akta, a u zavisnosti od radnog učinka zaposlenih ili ostvarenog poslovnog rezultata društva.

Takođe, zaposlenom se može isplatiti jednokratna nagrada odnosno dodeliti robna nagrada, u slučajevima izuzetnog zalaganja, u skladu sa trenutnim mogućnostima društva.

99 str tabela odnos zarada

Bezbednost i zdravlje na radu i zaštita od požara

U Delta Holdingu izričito se poštuju svi propisima definisani aspekti bezbednosti i zdravlja na radu. Primenom najsavremenijih tehnologija i preventivnih mera bezbednosti i zdravlja na radu i zaštite od požara stvaraju se uslovi za zdrav i bezbedan boravak zaposlenih u radnim i pomoćnim prostorijama. Takođe, na radnim mestima redovno se ispituju uslovi radne okoline, što je obavljeno u zimskom i letnjem periodu 2014. godine. U skladu sa propisima, izvršen je i pregled i provera ispravnosti opreme i sredstava za rad.

Predavanja i obuke o bezbednosti i zdravlju na radu zaposleni pohađaju prilikom dolaska u Kompaniju, promene radnog mesta ili uvođenja novih tehnologija u proces rada.

Na radnim mestima sa povećanim rizikom i na radnim mestima gde i pored primene preventivnih mera nije moguće obezbediti potpuno bezbedne uslove rada, zaposleni dobijaju posebnu radnu odeću i sredstva lične zaštite. Zdravstveno stanje zaposlenih na radnim mestima sa povećanim rizikom prati se periodičnim lekarskim pregledima. Za sve zaposlene koji duže od četiri sata dnevno rade na računaru redovno se organizuje lekarski pregled očiju.

U cilju bezbednog i pravilnog korišćenja računara, IT sektor obezbedio je svim zaposlenima aplikaciju koja ih na svaka dva sata podseća da je vreme da naprave pauzu tako što će uraditi preporučene vežbe za razgibavanje, a nakon toga prošetati četiri minuta.

Standarne su i mere opreza u vidu postavljanja pravovremene i jasne signalizacije i upozorenja kako bi se eliminisala mogućnost nastanka povrede kod zaposlenih, gostiju ili posetilaca (postavljanjem oznaka za klizav pod, na primer).

Ukoliko do povrede ipak dođe, poslodavci povređenim zaposlenima pružaju adekvatnu pomoć u skladu sa medicinskim procedurama na licu mesta, a zatim im obezbeđuju pratnju i prevoz do najbliže klinike. Stanje zaposlenog prati se do oporavka.

U kompaniji je 2% zaposlenih obučeno da pruža prvu pomoć i njihovo znanje se redovno obnavlja.

U određenim organizacionim celinama, u skladu sa potrebama, osim standarda ISO 9001 i ISO 14001, uveden je i standard BS OHSAS 18001, čime je unapređena organizacija i kontrola mera bezbednosti i zdravlja na radu.

Na imanjima i farmama Delta Agrara primena GLOBAL GAP standarda dodatno obezbeđuje bezbednost i sigurnost radnog mesta. Ovaj standard zahteva redovne procene rizika u vezi sa potencijalnim opasnostima od povreda, radom sa hemijskim sredstvima, mogućim narušavanjem higijene. Standard predviđa i kontinuirane provere kompetenci zaposlenih za rad na poljima i farmama i treninge i edukacije iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu.

Najveći broj povreda u 2014. godini zabeležen je u Delta Agrar Grupi, ali je broj izgubljenih radnih dana zbog odsustva smanjen. Jedina teška povreda (fraktura lopatice) dogodila se u fabrici u Kruševcu u okviru Delta Agrara, a do nje je došlo usled nepažnje i pada pri kretanju unazad.

Povećan broj povreda u fabrici Yuhor nastao je kao posledica povećanja obima posla. Više od 100 zaposlenih bilo je u svakodnevnom kontaktu sa oštrim predmetima. Da bi se trend rasta povreda zaustavio, preuzete su odgovarajuće organizacione mere.

101 str tabela povrede na radu

Zaposleni zaduženi za bezbednost i zdravlje na radu kontinuirano su radili na povećanju svesti radnika u fabričkom pogonu o značaju primene mera bezbednosti. Organizovana su i vanredna predavanja iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, čime je dodatno istaknuta neophodnost primene zaštitnih mera.

U fabrici Danubius broj povreda povećan je zbog saobraćajnih udesa na putu od mesta rada ka mestu stanovanja (izgradnja novog mosta izazvala je velike gužve u delu grada u kom se nalazi fabrika).

Radni prostor u fabrikama dodatno je pokriven nadzornim kamerama, kako bi uzrok nastanka povrede mogao lakše i preciznije da se utvrdi.

Dodatne mere predostrožnosti koje se preduzimaju u cilju minimalizovanja šanse za nastanak povreda:

 • kratko upoznavanje posetilaca o merama zaštite prilikom ulaska u fabriku i potpisivanje izjave o upoznatosti
 • postavljanje dodatnog broja svetiljki da bi se u fabrikama povećala osvetljenost radnih mesta i komunikacijskih prolaza i omogućila lakša evakuacija u slučaju nezgode
 • postavljanje motivacionih postera i uputstava za pravilno održavanje higijene u fabrici

Inicijative koje su sprovedene u 2014. godini: ažuriranje akta o proceni rizika, pregrupisavanje radnih procesa, podizanje svesti rukovodstva o bezbednosti i zdravlju na radu.

Za izvođenje radova na adaptaciji poslovne zgrade Mala kula i izgradnji distributivno-logističkog centra DTS u Staroj Pazovi Delta Real Estate je angažovao eksterne izvođače radova.

Kao investitor bio je u obavezi da:

 • Imenuje koordinatora u fazi projektovanja i fazi izvođenja radova
 • Donese plan preventivnih mera i pravilnik o ponašanju na gradilištu
 • Obezbedi nadzor u fazi izvođenja radova

Investitor je pre početka radova izvođače detaljno upoznao sa planom preventivnih mera i pravilnikom o ponašanju na gradilištu. Potpisom ovlašćenog lica izvođači su se izjasnili da su saglasni i da će poštovati navedene mere.

Izvođači radova bili su u obavezi da dostave urađen elaborat o uređenju gradilišta u skladu sa Zakonom o bezbednosti i zdravlju na radu i da prilože dokaz da je radnicima obezbeđena adekvatna oprema za obavljanje konkretnog posla, da su obavili lekarske preglede, da imaju i nose zaštitnu opremu i da skela koja se koristi za izgradnju ispunjava zahtevane standarde bezbednosti. Takođe, Delta Real Estate uverio se da su svi radnici angažovani na gradilištu legalno zaposleni kod izvođača.

Delta Real Estate koordinisao je i kontrolisao izvođenje radova i primenu principa bezbednosti i sigurnosti redovnim obilaskom gradilišta. Na sastancima svih predstavnika izvođača i investitora diskutovalo se o eventalnim neregularnostima, uz konkretna uputstva i zahtev da odmah budu otklonjene. Zahvaljujući ovakvom pristupu, u toku izgradnje desila se jedna laka povreda kod izvođača radova.

U okviru novog Distributivnog centra izvršeno je ispitivanje uslova radne okoline, a instalirani su i najsavremeni sistemi koji osiguravaju bezbedan rad. To su sistemi:

 • za detekciju metana (u prostoriji gasne instalacije)
 • za detekciju vodonika (u prostoriji gde su punjači za viljuškare)
 • za bezbednost objekta postavljen je video nadzor sa IP kamerama (optički zum)
 • za zaštitu od požara (sprinkler sistem “FM Global 2-0”)
 • za automatsku dojavu požara („Notifier AM 6000”)

Kao prevencija udara viljuškara ili transportnog vozila i zarad bezbednijeg kretanja zaposlenih u magacinu i u krugu celog objekta postavljena je horizontalna i vertikalna signalizacija.

Kako se određen broj povreda na radu dešava kao posledica saobraćajne nesreće, za zaposlene u Delta DMD i DTS organizovane su obuke na temu bezbedne vožnje. Rute i brzina vožnje prate se posredstvom ugrađenih GPS uređaja. Ukoliko se utvrdi da vozač nebezbedno vozi, njemu i njegovom rukovodiocu upućuje se e-mail upozorenja.

U hotelu Crowne Plaza Beograd u 2014. godini organizovana je serija treninga za poboljšanje bezbednosti zaposlenih i gostiju: bezbednost i zdravlje na radu; bezbednost lica i objekta; bezbednost gosta u zonama rekreacije; standardi izgleda i lične higijene; sigurnost hrane (HACCAP); zaštita od požara; prva pomoć; dojava o bombi; evakuacioni putevi. Ove treninge pohađali su svi zaposleni.

Kompanija izlazi u susret i zahtevima zaposlenih za dodatnim proverama uslova radne okoline. Primer je ispitivanje nivoa elektromagnetnog zračenja u prostorijama sa tehničkom opremom izvršeno u Hotelu Park u 2014. godini. Ovo ispitivanje pokazalo je da je zračenje u granicama normale.

Kroz osnovnu obuku iz oblasti zaštite od požara svi zaposleni prolaze najkasnije u roku od 30 dana od datuma zasnivanja radnog odnosa. Dopunska obuka podrazumeva instrukcije za postupanje u vanrednim situacijama (tehnološki udesi, elementarne nepogode i slično). Znanje iz ovih oblasti obnavlja se jednom u tri godine. Radni prostori opremljeni su opremom za gašenje požara, sistemima za dojavu i gašenje požara, protivpožarnim klapnama, panik rasvetom i ostalim sistemima koji su postavljeni u cilju bezbednog boravka zaposlenih na radnim mestima.